መን ኢና

ኣብ ታሕሳስ 2018: ምንቅስቓስ ዲሞክራስያ ኣብ ኤውሮጳን (DieEM25) ትካል ሳንደርስን ብሓባር፡ ኵሎም ገስገስቲ ሓይልታት ዓለም ሓባራዊ ግንባር ንከቝሙ ጻውዒት ኣቕሪቦም።

“ገስገስቲ ሓይሊታት ዓለም ዝሓብሩሉ ግዜ ሕጂ እዩ።”

ዓለምለኸ ገስጋስቲ ነዚ ጻውዒት ተቐቢልዎ ኣሎ። ኵሎም ገስገስቲ ሓይልታት ኣብ ንዝተማሓየሸት ዓለም መሰረት ዝኸውን ሓባራዊ ራእይ ንኽዓስሉ ምእንቲ ነሕብር፡ ንውድብን ነኽትትን።

ኣባል ንምዃን ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

ራእይና

እታ ክንፈጥራ እንደሊ ዓለም፥

 • ዲሞክራስያዊት፡ ኵሎም ሰባት፡ መልክዕ ናይ ሕብረተሰባቶምን ዘነባብርዎም ትካላትን ኣብ ምውሳን ተራ ንኽጻወቱ ዕድል እትህብ።
 • ስግረ-መግዛእታዊት፡ኵሉም ህዝብታት ሓባራዊ መጻኢኦም ብሓርነት ዝውስኑላ።
 • ፍትሓዊት፡ኣብ ሕብረተሰባትና ንዘሎ ዘይማዕርነትን፡ ኣሉታዊ ሓድግታት ሓባራዊ ታሪኽናን ዝኣረመት።
 • ማዕርነታዊት፡ንጥቕሚ ብዙሓት እምበር ንረብሓ ውሑዳት ዘይተገልግል።
 • ሓራ፡ ኵሎም መንነታት ማዕረ መሰል፡ ኣፍልጦንዘስተማቕሩላ፡
 • ምሕዝነታዊት፡ቃልሲ ናይቲ ሓደ፡ ቃልሲ ዅሉ ዘዀነላ።
 • ዘላቒት፡ፕላኔታዊ ዶባት እናኽበረት፡ኣብ ቅድመ-ግንባር (ወሰናስን)ንዘለው ማሕበረሰባት እትከላኸል።
 • ስነ-ማሕድሮኣዊት (ኤኮሎጃዊት)፡ ደቂ ሰባት ምስ ባህርያዊ መሓድሮኦም ኣሳንያ እተንብር
 • ሰለማዊት፡ ኣዕናዊ ኲናት ብህዝባዊዲፕሎማሲ ዝተከአት።
 • ድሕረ-ርእሰማላዊት፡ ሕሉፍ ኣምልኾ (ባህሊ)ስራሕ ብምውጋድ ንዅሎም መልክዓት ዕዮ ግቡእ እትኽሕስ ።
 • ብልጽግቲ፡ ድኽነት ዝቐረፈት፡ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ኣብ ዘርብሕ ናይ ኣኽል-ታርፍ መጻኢ እተውፍር።
 • ብዙሓዊት፡ፍልልያት ከም መርኣያ ጥንካረ ተራእዩ ዝጽንበለላ።

ናይ ኣባላት መዝገብ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቒ/ቕ

ንምርካብና

ዝዀነ ሕቶ ወይ ርእይቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ናይ ኢመይል ኣድራሻና[email protected]ክትጽሕፉልና ትኽእሉ። ኣባላትና ኣብ ዝሓጸረ እዋን ምሳኹም ክጸሓሓፉ እዮም።

Available in
EnglishRussianGermanFrenchPortuguese (Brazil)SpanishArabicFarsiPortuguese (Portugal)TurkishTigrinyaItalian (Standard)TamilNorwegianUrduJapaneseHungarianThaiMalaysian
Receive the Progressive International briefing
Privacy PolicyManage CookiesContribution Settings
Site and identity: Common Knowledge & Robbie Blundell