መን ኢና

ኵሎም ገስገስቲ ሓይልታት ኣብ *ንዝተማሓየሸት ዓለም መሰረት ዝኸውን* ሓባራዊ ራእይ ንኽዓስሉ ምእንቲ ነሕብር፡ ንውድብን ነኽትትን።

ኣባል ንምዃን ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

ራእይና

እታ ክንፈጥራ እንደሊ ዓለም፥

 • ዲሞክራስያዊት፡ ኵሎም ሰባት፡ መልክዕ ናይ ሕብረተሰባቶምን ዘነባብርዎም ትካላትን ኣብ ምውሳን ተራ ንኽጻወቱ ዕድል እትህብ።
 • ስግረ-መግዛእታዊት፡ኵሉም ህዝብታት ሓባራዊ መጻኢኦም ብሓርነት ዝውስኑላ።
 • ፍትሓዊት፡ኣብ ሕብረተሰባትና ንዘሎ ዘይማዕርነትን፡ ኣሉታዊ ሓድግታት ሓባራዊ ታሪኽናን ዝኣረመት።
 • ማዕርነታዊት፡ንጥቕሚ ብዙሓት እምበር ንረብሓ ውሑዳት ዘይተገልግል።
 • ሓራ፡ ኵሎም መንነታት ማዕረ መሰል፡ ኣፍልጦንዘስተማቕሩላ፡
 • ምሕዝነታዊት፡ቃልሲ ናይቲ ሓደ፡ ቃልሲ ዅሉ ዘዀነላ።
 • ዘላቒት፡ፕላኔታዊ ዶባት እናኽበረት፡ኣብ ቅድመ-ግንባር (ወሰናስን)ንዘለው ማሕበረሰባት እትከላኸል።
 • ስነ-ማሕድሮኣዊት (ኤኮሎጃዊት)፡ ደቂ ሰባት ምስ ባህርያዊ መሓድሮኦም ኣሳንያ እተንብር
 • ሰለማዊት፡ ኣዕናዊ ኲናት ብህዝባዊዲፕሎማሲ ዝተከአት።
 • ድሕረ-ርእሰማላዊት፡ ሕሉፍ ኣምልኾ (ባህሊ)ስራሕ ብምውጋድ ንዅሎም መልክዓት ዕዮ ግቡእ እትኽሕስ ።
 • ብልጽግቲ፡ ድኽነት ዝቐረፈት፡ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ኣብ ዘርብሕ ናይ ኣኽል-ታርፍ መጻኢ እተውፍር።
 • ብዙሓዊት፡ፍልልያት ከም መርኣያ ጥንካረ ተራእዩ ዝጽንበለላ።

ናይ ኣባላት መዝገብ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቒ/ቕ

ንምርካብና

ዝዀነ ሕቶ ወይ ርእይቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ናይ ኢመይል ኣድራሻና[email protected]ክትጽሕፉልና ትኽእሉ። ኣባላትና ኣብ ዝሓጸረ እዋን ምሳኹም ክጸሓሓፉ እዮም።

Available in
EnglishRussianGermanFrenchPortuguese (Brazil)SpanishArabicFarsiPortuguese (Portugal)TurkishTigrinyaItalian (Standard)TamilNorwegianUrduJapaneseHungarianThaiMalaysianPolish
Privacy PolicyManage CookiesContribution Settings
Site and identity: Common Knowledge & Robbie Blundell